Skip til hoved indholdet
  Hjem Datasikkerhed Vilkår for moliri

Vilkår for moliri

Generelle abonnementsbetingelser ved køb af moliri.

Hent betingelser som pdf

 1. FORMÅL 

 1. Det er formålet med denne juridiske aftale at uddybe vilkår og omfang for serviceabonnement og databehandleraftale – GDPR, forbundet med samarbejdet mellem Abonnent og Bleau A/S. Det sker via de vilkår, som er angivet nedenfor. 
 1. Generelle vilkår for moliri abonnement kan tilgås digitalt ved at tilgå servicen. Abonnent har ubegrænset adgang til denne aftale, der løbende versioneres og suppleres med juridiske vilkår fra andre adopterede tjenester, herunder databehandleraftale GDPR. Aftalen er indgået i forbindelse med accept af gældende vilkår i aftaler med Bleau A/S.
   
 1. SERVICEN 

 1. Servicen moliri, tilbydes som software as a service, primært for vidensdeling og digitalt arbejde med tjenester adopteret af Microsoft O365 og Microsoft Azure kernetjenester. Tjenesten forudsætter Abonnent har indkøbt og givet adgang til deres Microsoft O365 licenser/Azure tenant. 
 1. Servicen omfatter de funktioner, der er frigivet som standard, og som er konstateret ved Abonnents adgang til tjenesten eller kunne være konstateret ved Abonnents demoadgang til servicen. Efterfølgende frigivet funktionalitet i servicen fra Bleau A/S er underlagt denne aftale.  
 1. Bleau A/S forbeholder sig retten til at ændre brugergrænseflade og funktionalitet i servicen uden notifikation. 
 1. Der opnås adgang til servicen over Internettet. Den vil her være tilgængelig uafhængigt af tid og sted, når der ikke foretages fejlrettelse, opdatering eller anden form for vedligeholdelse. 
 1. Bleau A/S leverer servicen via Microsoft Azure kernetjenester, jf. Microsofts vilkår for Onlinetjenester (OST) samt brugervilkår for Online-services (OLSUR) 1. maj 2017. For oppetid og kredit for nedetid, se http://azure.microsoft.com/support/legal/sla/.  
 1. Bleau A/S gemmer de data, som genereres ved brugen af servicen. Der er adgang til disse data via servicen. Abonnent har ikke ret til på anden måde at få adgang til disse data. For nærmere information om GDPR se punkt 3. [Bleau A/S Databehandleraftale GDPR] 

 1. DATABEHANDLERAFTALE - GDPR 

 1. Hver service fra Bleau A/S følges af en databehandleraftale GDPR. Servicen adopterer 3. parts tjenester primært fra Microsoft Online tjenester. Microsofts Online tjenester overholder kontrolstandarder ISO 27001, ISO 27002 (regler for god praksis), ISO 27018 (regler for god praksis), SSAE 16 SOC 1 Type II og SSAE SOC 2 Type II

  Persondata og formål

  Bleau A/S modtager og kan efter aftale opbevarer følgende typer af data om Abonnents registrede brugere:

  Person-stamdata: Navn, adresse, køn, fødselsdato, personnummer, e-mail adresser, telefonnummer, IP-adresse, curriculum vitae

  HR-data: Ansættelseskontrakter, referat af MUS-samtaler, overenskomstaftaler, pensionsaftaler, forsikringsaftaler, civilstand, kontaktinformation på brugerens ægtefælle og børn

  Økonomi-data: Samhandelshistorik med betalingsinformationer ved køb, kredit og udlæg.

  CRM-data: Navn, title, curriculum vitae, profil, adresse, køn, fødselsdato, e-mail adresser, telefonnumer, IP-adresse, relation til andre ansatte i brugerens organisation.

  Databehandling sker til følgende formål:

  Levering af den digitale service til Abonnent

  Muliggørelse af Abonnents brugeres adgang til det integrede IT-system

  Muliggøre Abonnents brugeres brug af systemet, herunder transaktioner/betalinger

  Foretage rapportering til Abonnent

  Logning af offentlig indrapportering

  Typer af databehandling omfatter herudover indsamling, obevaring, sletning eller tilintetgørelse af data

  Opbevaring af data 
 2. Data i systemet opbevares på vegne af Bleau A/S på servere i Danmark og hos Microsoft i medlemsstat i den Europæiske Union - EU.
 3. Inden Bleau A/S eventuelt ændrer leverandør af serverhosting, skal Bleau A/S underrette Abonnent om den planlagte ændring og derved give Abonnent mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen. 
 4. Bleau A/S må ikke overføre data til et tredjeland uden Abonnents tilladelse. 

Bleau A/S’ forpligtelser 

 1. Bleau A/S handler alene efter instruks fra Abonnent og må kun anvende dataene til de formål, der er angivet ovenfor eller andre formål skriftligt aftalt mellem parterne. 
 1. Databehandlingen skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik. 
 1. Bleau A/S skal logge alle sine anvendelser af registreredes data. Registreringen indeholder oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person de anvendte oplysninger vedrørte eller det anvendte søgekriterium. 
 1. Bleau A/S skal på Abonnents vegne og efter Abonnents instruks opbevare data, herunder logfiler, i op til 6 måneder medmindre Abonnent giver Bleau A/S instruks om en længere opbevaringstid for at sikre driften af Abonnents hjemmeside og andet. 
 1. Bleau A/S har pligt til at fastsætte og uddybe, iværksætte og opretholde, organisatoriske, administrative og IT-tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som forhindrer, at de behandlede data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 1. Bleau A/S skal fastsætte instrukser, som fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale samt anvendelse af IT-udstyr 
 1. Bleau A/S skal sikre, at dennes medarbejdere er pålagt tavshedspligt med hensyn til persondata og behandler persondata fortroligt, herunder ikke-følsomme persondata. 
 1. Bleau A/S kan lade databehandlingen ske helt eller delvist fra hjemmearbejdspladser eller fra lokaler, som databehandleren ikke fast driver virksomhed fra, men er forpligtet til at sikre kryptering af persondatakommunikation, der sker via åbne net. 
 1. Bleau A/S skal på Abonnents anmodning give Abonnent tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 

Underleverandør (underdatabehandler) 

 1. Ved underdatabehandler forstås en underleverandør til hvem Bleau A/S har overladt hele eller dele af den behandling, som Bleau foretager på vegne af Abonnent. 
 1. Hvis Bleau A/S overlader behandlingen af personoplysninger, som Abonnent er dataansvarlig for, til underdatabehandlere, skal Bleau A/S indgå en skriftlig (under)databehandleraftale med underdatabehandleren 
 1. Underdatabehandleraftalen skal pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som Bleau A/S er pålagt i de indgåede aftaler. 
 1. Når Bleau A/S overlader behandlingen af personoplysninger, som Abonnent er dataansvarlig for, til underdatabehandlere, har Bleau A/S over for Abonnent ansvaret for underdatabehandlernes overholdelse af disses forpligtelser.  
   
 1. ABONNENTS FORPLIGTELSER 

 1. Abonnent indestår for, at denne lovligt kan behandle de oplysninger, som Abonnent giver Bleau A/S instruks om at behandle.  
 1. Abonnent skal udøve god databehandlingsskik, herunder sikre eget udstyr og infrastruktur på en sådan måde, at dette ikke udgør en risiko for Bleau A/S overholdelse af sine forpligtelser. Dette gælder for eksempel med hensyn til sikring af Abonnents netværk, slutpunktsbeskyttelse af enheder med antivirus og firewalls, struktureret og sikker håndtering af brugerkonti og adgang, sikring af backup og afprøvning af mulighed for at gendanne data. 
 1. Abonnent er pligtig til at sikre at eventuelle tredjeparter, der optræder på Abonnents vegne, efterlever de samme forpligtelser som Abonnent selv. 
 1. Abonnent er pligtig til at sikre, at der ikke foretages indgreb eller handlinger, som kan kompromittere eller besværliggøre Bleau A/S’ databehandling uden forudgående godkendelse fra Bleau A/S. 

 1. GENSIDIG UNDERRETNINGSPLIGT 

 1. Såfremt Bleau A/S modtager henvendelser fra en tredjepart vedrørende indholdet af data, der stammer fra Abonnents systemer eller kunder, skal Bleau A/S videresende disse henvendelser eller henvise til Abonnent. 
 1. Abonnent skal videresende henvendelser og oplysninger til Bleau A/S, som angår Bleau A/S’ konkrete databehandling.  
 1. Bleau A/S skal orientere Abonnent om fravigelser af de givne instrukser vedrørende behandlingen. Særligt skal afvigelser, der kan kompromittere datakorrekthed, oplyses.  
 1. Hvis der er mistanke om, eller hvis der indtræffer hændelser, som indikerer et brud på persondatasikkerheden, skal dette straks meddeles til den anden part.  
 1. Ved aftalens ophør er Bleau A/S forpligtet til efter Abonnents valg at slette eller tilbagelevere alle persondata og slette eksisterende kopier medmindre gældende lovgivning og regler foreskriver lagring af oplysningerne. 
 1. Ved kendskab til brud på persondatasikkerheden underretter Bleau A/S Abonnent om bruddet, hvorefter Abonnent senest 72 timer efter, underretter Datatilsynet, medmindre det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for Abonnents brugeres rettigheder eller frihedsrettigheder. 

 1. ABONNENTS BRUGSRET 

 1. Abonnent og dennes brugere har alene en brugsret til servicen moliri. Dette forudsætter Abonnent i forvejen har indkøbt deres Microsoft O365 tenant licenser og givet samtykke til Bleau A/S for adgang og benyttelse af tenant med servicen.  
 1. Brugsret til servicen kræver følgende: 
 1. Når brugeren har tilsluttet ærligt og med korrekt information om brugeren og vedligehold af dette. 
 1. Når brugeren ikke har impersoneret anden person, identitet eller tilsvarende misrepræsentation. 
 1. Når brugeren benytter valid e-mail adresse. 
 1. Når brugeren ikke overdrager sine brugerinformationer til 3.mand. 
 1. Når brugeren kontakter Bleau A/S om muligt sikkerhedsbrist relateret til brugerens konti, legitimationsoplysninger mm. 
 1. Når brugeren accepterer, at servicen benytter syndication programmer, søgemotorer, metadata, datacrawlers o.lign. 
 1. Brugsretten er betinget af, at abonnementet er i kraft. Den ophører derfor automatisk ved enhver form for afbrydelse eller ophør af abonnementet. Regler for udlevering og sletning af data følger pkt. 6.4. 
 1. Abonnent træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske sletning eller tilbagelevering af personoplysningerne efter, at behandlingen af personoplysningerne er ophørt i medfør af Hovedaftalen. Bleau A/S udfører dette arbejde opgjort efter forbrugt tid. 
 1. Indeholdt i disse vilkår er et årligt GDPR eftersyn, hvor Bleau A/S afgiver en erklæring på overholdelse af denne aftale, samt oplyser eventuelle potentielle områder for sikkerhedsbrist hos Abonnent ifm. samarbejdet. 

 1. LEVERING 

 1. Der gennemføres levering af abonnementet ved, at Bleau A/S giver brugere mulighed for at anvende servicen via login.
    
 1. PRIS 

 1. Abonnent betaler et fast beløb for adgangen til servicen opgjort månedligt. 
 1. Alle priser er angivet i Danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er oplyst. 
 1. Bleau A/S kan årligt ændre prisen for servicen med varsel på 3 måneder til udgangen af en betalingsperiode. Tjenesterne prisreguleres årligt pr. 1. maj, gennemsnitlig 1,5 %.
   
 1. BETALING 

 1. Abonnent forudbetaler abonnementet for ét kvartal ad gangen. 
 1. Betalingen skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af fakturaen. 

 1. BLEAU A/S’ MISLIGEHOLDELSE 

 1. Abonnent kan påberåbe sig følgende beføjelser, hvis der er væsentlige fejl ved servicen. Der kan ikke herudover rettes noget krav mod Bleau i anledning af en væsentlig fejl. 
 1. Bleau A/S skal afhjælpe væsentlige fejl ved servicen inden for 5 (fem) arbejdsdage. Fristen løber fra dagen for modtagelse af reklamation. Hvis den er modtaget uden for Bleau A/S’ almindelige åbningstid, regnes fristen fra først kommende arbejdsdag. 
 1. Abonnent har ret til en refusion af abonnementet i perioden fra det tidspunkt, hvor Bleau A/S skulle have afhjulpet misligholdelsen til afhjælpning er gennemført. 
 1. Abonnent har ret til at ophæve abonnementet uden varsel, hvis der ikke er sket afhjælpning inden for 30 dage efter modtagelse af reklamationen.
   
 1. ABONNENT MISLIGHOLDELSE 

 1. Bleau A/S er berettiget til og med 14 dages skriftligt varsel at afbryde adgangen til servicen, hvis Abonnent ikke rettidigt betaler abonnementet. 
   
 1. FORCE MAJEURE 

 1. Bleau A/S er fritaget for at opfylde sine forpligtigelser, hvis der foreligger force majeure. 
 1. En force majeure situation foreligger, hvis følgende betingelser er opfyldt: 
 1. Opfyldelsen er blevet 

(i) helt eller delvist forhindret; eller  

(ii) ekstraordinært mere økonomisk byrdefuld; som følge af forhold, som ligger uden for Bleau A/S’ kontrol; 

 1. Forholdet burde ikke være forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse;
 2. Forholdet kunne ikke have været undgået ved en forudgående indsats, som ville have påført Bleau A/S en betydelig mindre omkostning end omkostningen ved at overkomme forholdet.
 3. Uanset ovenstående definition er parterne dog enige omat strejke, lockout, nedbrud i offentlige kommunikationsnet, herunder internettet og svigt i strømforsyningen, altid skal udgøre en force majeure situation. 
 4. Forhold hos en underleverandør anses for force majeure, hvis underdatabehandleren er omfattet af en af de definerede force majeure situationer. Det gælder uanset, om kontrakten mellem Bleau A/S og underdatabehandleren indeholder en mere snæver definition af force majeure situationen.
 1. Bleau A/S er fritaget for at opfylde sine forpligtigelser i den periode, som force majeure situationen varer. Abonnent kan dog ophæve aftalen uden varsel, hvis perioden varer længere end 60 dage. 
   
 1. API SERVICE 

 1. Bleau A/S kan stille et Application Programming Interface - såkaldt API til fri rådighed til at præsentere proprietærer data. I så fald accepterer Abonnent, at brugen indbefatter overholdelse af retningslinjer for brugen af dette, og at Abonnent har ansvaret databehandlingen og dermed for løbende at holde sig orienteret om API’ets udvikling. Dette gennem produktside for servicen. Bleau A/S har rettighed til at suspendere eller ophøre adgangen til API’et uanset tid og begrundelse. Abonnent accepterer, at der ikke medfølger rettigheder forbundet i brugen af et sådant API og dermed nogen form for kompensation eller erstatning for konsekvensen i brugen af tjenesten, herunder såfremt udskiftning af denne måtte blive aktuelt.  

 1. OPHAVSRET OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

 1. Bleau A/S ejer rettighederne til design, brugergrænseflade, interaktive funktioner, grafik, produktkode, samt alle andre elementer og komponenter i servicen. 
 1. Bleau A/S ejer ophavsretten til moliri, herunder copyrights, trademarks, servicemarks, trade name og andre intellektuelle rettigheder internationalt. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere eller på anden måde gengive servicen. Dette er ikke begrænset til skitser, tegninger, design grafik etc. Et brud på denne regel medfører straf- og erstatningsansvar.  
   
 1. ANSVAR 

 1. Bleau A/S ER ANSVARLIG EFTER DANSK RETS ALMINDELIGE REGLER MED FØLGENDE UNDTAGELSER. Bleau A/S ER IKKE ANSVARLIG FOR FØLGESKADER, DRIFTSTAB, TAB AF DATA, TIDSTAB, AVANCETAB, GOODWILL ELLER ANDRE INDIREKTE TAB. Bleau A/S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR KAN IKKE OVERSTIGE DET BELØB, SOM ABONNENT 6 MÅNEDER FORUD FOR EN SKADESÅRSAG HAR BETALT I ABONNEMENT FOR SERVICEN. 
   
 1. REKLAMATION 

 1. Abonnent skal reklamere senest 1 måned efter, en fejl burde være opdaget, hvis Abonnent vil gøre krav gældende. Abonnent skal desuden reklamere senest 6 måneder efter, en fejl er opstået. Hvis en af fristerne ikke er overholdt, kan der ikke rejses noget krav mod Bleau A/S. 
   
 1. OVERDRAGELSE 

 1. Abonnent må ikke overdrage denne aftale uden Bleau A/S’ skriftlige samtykke. Bleau A/S må ikke nægte et samtykke uden saglig grund. 
   
 1. MARKEDSFØRING 

 1. Bleau A/S er berettiget til som led i markedsføringsaktiviteter at oplyse, at Abonnent anvender servicen. Øvrig marketingaktivitet aftales særskilt med Abonnents samtykke. 
   
 1. OPSIGELSE 

 1. Abonnent kan opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en betalingsperiode.  
 1. Bleau A/S kan opsige aftalen med 6 måneders varsel. 
 1. Opsigelse kan kun foretages med skriftlig underskrift af Abonnent. Herefter har Abonnent adgang i opsigelsesperioden til løsningen og kan til en hver tid genoptage abonnementet ved ny skriftlig underskrift af Abonnent for ny abonnementsperiode.  
 1. Bleau A/S er ikke forpligtet til at refundere indbetalinger, der er foretaget af Abonnent. 
   
 1. TVIST 

 1. Ethvert tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. 

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til